جشنواره نشاط اجتماعی تبریز

از ۲۲ آذر

کنسرت خنده ریوندی مراغه

از ۱۳ آذر

نمایش کا

از ۲۳ مهر

صد هزار افلیای عاشق

از ۲۸ مهر

سوگواره نای و نی / فطرس

از ۲۶ مهر