استندآپ کمدی

از ۲۵ دى

در حضور باد

از ۰۹ دى

مهارت کسب و کار در زمان بحران

از ۰۵ بهمن

جشنواره نشاط اجتماعی تبریز

از ۲۲ آذر

پرسه های موازی

از ۲۲ آذر

کنسرت خنده ریوندی مراغه

از ۱۳ آذر

نمایش کا

از ۲۳ مهر

صد هزار افلیای عاشق

از ۲۸ مهر

سوگواره نای و نی / فطرس

از ۲۶ مهر